Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 9 februari 2017.

Algemene Voorwaarden AC adviseurs, gevestigd aan Dommelstraat 5a, 5611 JC, te Eindhoven, ingeschreven bij de KvK onder nummer 57483116.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

AC adviseurs:

AC adviseurs, ingeschreven bij de KvK onder nummer 57483116.

Honorarium:

De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Dienstverlening op afstand:

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en AC adviseurs, waarbij in het kader van een door de AC adviseurs georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht:

De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever:

Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Aanbieding:

Iedere vorm van aanbod gedaan door of namens AC adviseurs waaronder begrepen maar niet beperkt tot Offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen.

Offerte:

Een voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zijn kracht verliest door tijdsverloop of herroeping.

Overeenkomst:

Elke overeenkomst gesloten tussen AC adviseurs en de opdrachtgever.

Product:

Het product dat AC adviseurs in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever levert.

Download de algemene voorwaarden

Artikel 1. Werkingssfeer

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Aanbieding, Offerte en Overeenkomst gesloten tussen AC adviseurs en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien AC adviseurs niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat AC adviseurs in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met AC adviseurs, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden AC adviseurs en de opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.6 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met AC adviseurs zijn overeengekomen.

Artikel 2. Offertes

2.1 Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.2 Offertes zijn geldig voor bepaalde tijd, AC adviseurs bepaald de tijdsperiode per opdracht.

2.3 Offertes geven vermelding van de geldigheidsperiode.

2.3 AC adviseurs kan niet aan zijn Offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid, en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod, dan is AC adviseurs daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AC adviseurs anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht AC adviseurs niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van de Offerte of de opdracht tot dienstverlening van AC adviseurs.

Artikel 4. Duur overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5. Beëindiging overeenkomst
5.1 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt, of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

5.2 Zowel AC adviseurs als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, of anders bepaald door AC adviseurs, opzeggen, met de nadrukkelijke bepaling dat aan de voorwaarde wordt voldaan dat de opdracht tot dienstverlening is getekend en de betaling van het afgesproken bedrag heeft plaats gevonden.

Artikel 6. Wijziging overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt AC adviseurs de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. AC adviseurs zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging van, of aanvulling op de Overeenkomst, financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal AC adviseurs de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

6.4 Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal AC adviseurs daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal AC adviseurs proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

6.5 AC adviseurs zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan AC adviseurs kunnen worden toegerekend.

6.6 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en AC adviseurs zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst is aanvaard door beide partijen, deze aanvaarding komt telefonisch, per schrift, of per e-mail tot stand, tenzij AC adviseurs anders bepaald.

Artikel 7. Uitvoering overeenkomst

7.1 AC adviseurs zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2 AC adviseurs heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3 AC adviseurs heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

7.4 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft AC adviseurs het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is AC adviseurs niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

7.5 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft AC adviseurs het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.6 De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan AC adviseurs.

7.7 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft AC adviseurs het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

7.8 De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Communicatie

8.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan AC adviseurs heeft verzonden, dan mag Opdrachtgever er pas op vertrouwen dat dit bericht AC adviseurs heeft bereikt indien Opdrachtgever een bevestiging van ontvangst daarvan heeft ontvangen, hieronder wordt niet verstaan een automatische ontvangstbevestiging.

8.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door AC adviseurs verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door AC adviseurs gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van AC adviseurs het tegendeel blijkt, of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.

8.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan AC adviseurs heeft bekend gemaakt, mag AC adviseurs erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 9. Honorarium

9.1 Het Honorarium en/of tarieven is in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

9.2 Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van AC adviseurs.

9.3 Van alle bijkomende kosten zal AC adviseurs tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 10. Wijziging honorarium

10.1 AC adviseurs zal de prijs van een Overeenkomst nooit verhogen, tenzij deze verhoging gelegen ligt in wetswijzigingen, die branchebepalingen zodanig veranderen dat een verhoging van de prijs gerechtvaardigd is.

10.2 Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op AC adviseurs rustende verplichting ingevolge de wet;
10.3 De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

10.4 AC adviseurs zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. AC adviseurs zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 11. Uitvoeringstermijnen

11.1 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen de gestelde termijn die is opgenomen in de adviesvraag.

11.2 De termijn in de adviesaanvraag is voor AC adviseurs nooit bindend, tenzij anders bepaald door AC adviseurs. De termijn is slechts indicatief.

11.3 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

11.4 Indien AC adviseurs gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan AC adviseurs heeft verstrekt.

11.5 Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever AC adviseurs schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij AC adviseurs alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

11.6 Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden, of anderszins is gebleken dat AC adviseurs zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat AC adviseurs binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12. Betaling

12.1 Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door AC adviseurs aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop, of levering, tenzij anders is overeengekomen.

12.2 Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

12.3 Betaling achteraf dient te geschieden binnen de passeerdatum van de hypotheek, waarbij de factuurdatum is vastgesteld, op een door AC adviseurs aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

12.4 De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

12.5 AC adviseurs en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

12.6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

12.7 Na het verstrijken van de passeerdatum van de hypotheek, waarbij de factuurdatum is vastgesteld, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder ingebrekestelling. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

12.8 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van AC adviseurs en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens AC adviseurs onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Incassokosten

13.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke, of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

13.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft AC adviseurs recht van de Opdrachtgever op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald is in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

13.3 AC adviseurs heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat AC adviseurs de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

13.4 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 14. Opschorting

14.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft AC adviseurs het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

14.2 Voorts is AC adviseurs bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

  • na het sluiten van de Overeenkomst AC adviseurs omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van AC adviseurs kan worden gevergd.

14.3 AC adviseurs behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Ontbinding

15.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is AC adviseurs bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

15.2 Voorts is AC adviseurs bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  • na het sluiten van de Overeenkomst AC adviseurs omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van AC adviseurs kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van AC adviseurs kan worden gevergd;
  • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
  • de Opdrachtgever komt te overlijden.

15.3 Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

15.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van AC adviseurs op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

15.5 Indien AC adviseurs de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is AC adviseurs niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

15.6 Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door AC adviseurs geleden schade.

Artikel 16. Overmacht

16.1 Een tekortkoming kan niet aan AC adviseurs of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

16.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop AC adviseurs geen invloed kan uitoefenen en waardoor AC adviseurs niet in staat is de verplichtingen na te komen.

16.3 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede alle omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door AC adviseurs in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

16.4 AC adviseurs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat AC adviseurs zijn verbintenis had moeten nakomen.

16.5 In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

16.6 Zowel AC adviseurs als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

16.7 Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt AC adviseurs zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

16.8 Indien AC adviseurs ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AC adviseurs gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17. Garanties

17.1 De overeenkomst tussen AC adviseurs en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. AC adviseurs garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

17.2 De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

17.3 De garantie geldt voor een periode die naar maatstaven van het maatschappelijk verkeer als billijk en schappelijk worden gezien , tenzij uit de aard van de Dienst anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 18. Onderzoek en reclame

18.1 De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval één maand na uitvoering, te onderzoeken en hierop zijn feedback te verschaffen, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

18.2 Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen één maand, na uitvoering van de Dienst, schriftelijk aan AC adviseurs gemeld te worden.

18.3 Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

18.4 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever AC adviseurs binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

19.1 De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. AC adviseurs is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld, of opzet van AC adviseurs.

19.2 AC adviseurs is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

19.3 AC adviseurs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat AC adviseurs is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AC adviseurs kenbaar behoorde te zijn.

19.4 AC adviseurs is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

19.5 Indien AC adviseurs aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van AC adviseurs beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld, of tot het bedrag waarop de door AC adviseurs aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat AC adviseurs overeenkomstig de verzekering draagt.

19.6 De Opdrachtgever dient de schade waarvoor AC adviseurs aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan AC adviseurs te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

19.7 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens AC adviseurs vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit, of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

19.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AC adviseurs of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 20. Vrijwaring

20.1 De Opdrachtgever vrijwaart AC adviseurs voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

20.2 Indien AC adviseurs uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden AC adviseurs zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van AC adviseurs en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 21. Verjaringstermijn

21.1 Voor alle vorderingen jegens AC adviseurs en de door AC adviseurs (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 22. Intellectuele eigendom

21.1 AC adviseurs behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

21.2 AC adviseurs behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22. Privacy

22.1 De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan AC adviseurs verstrekt, zal AC adviseurs zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

22.2 AC adviseurs mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

22.3 Het is AC adviseurs niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

22.4 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak AC adviseurs gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en AC adviseurs zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend, of toegestaan recht van verschoning, dan is AC adviseurs niet gehouden tot schadevergoeding, of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

22.5 De Opdrachtgever gaat akkoord dat AC adviseurs de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek dan kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

22.6 AC adviseurs behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 23. Nieuwsbrief

23.1 De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

23.2 De nieuwsbrief is informatief van aard.

23.3 De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

23.4 De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 24. Wijziging algemene voorwaarden

24.1 AC adviseurs heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

24.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

24.3 AC adviseurs zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

24.4 De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

24.5 Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 25. Toepasselijk recht en geschillen

25.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AC adviseurs partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Artikel 26. Klachteninstituut

26.1 AC adviseurs is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder volgend nummer:

300.015375. Een geschil voortvloeiend uit Offertes, Aanbiedingen en/of Overeenkomsten, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

26.2 AC adviseurs conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,- (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat heeft AC adviseurs de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 27. Vindplaats

27.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 57483116

Questions? Feel free to contact us

arrange an appointment
call me
leave a message